Initiativer til forbedring af kørekortområdet


Forbedring af køreprøveafviklingen


1. Bedre prognoser for behovet for prøver. Køreprøvebookingsystemet ændres, så kørelærerne, når de opretter elever i bookingsystemet, fremover angiver det forventede tidspunkt for henholdsvis teori- og praktisk prøve. Det giver Færdselsstyrelsen bedre mulighed for at tilpasse udbuddet af prøver efter den faktiske efterspørgsel.
2. Harmonisering og tilpasning af praktiske køreprøver på landsplan med henblik på
at ensarte tidsrammerne for prøveafviklingen og give mulighed for at afvikle flere
prøver ugentligt.


3. Kørelæreren på forsædet under køreprøven. Afviklingen af køreprøven ændres, så
kørelæreren fremover er tilstede under køreprøven og sidder på forsædet ved siden
af kørekortansøgeren og giver anvisninger for kørslen på baggrund af en rute og en
række øvelser, der er bestemt af den prøvesagkyndige. Den prøvesagkyndige sidder
på bagsædet og står for bedømmelsen af eleven. Dette skal sikre en mere tryg prøvesituation for eleven og bedre vilkår for den prøvesagkyndiges vurdering af prøven.


4. Digitale teoriprøver. Der indføres fra primo 2024 en platform for digital afvikling
af teoriprøverne, der samlet skal bidrage til at øge kvaliteten af teoriprøverne og
modernisere området. De digitale teoriprøver udrulles gradvist i hele landet.
Mindre prøvespild og tiltag mod snyd


5. Afmeldingsfristen for køreprøver ændres fra 2 til 5 dage. Det skal sikre mindst muligt prøvespild og dermed øge muligheden for, at afmeldte køreprøver kan nå at
blive genbrugt af andre kørekortansøgere.


6. Der indføres en karensperiode på syv dage ved ikke bestået praktisk køreprøve. Det
skal mindske prøvespild og sikre, at kørekortansøgere, der ikke har de fornødne
færdigheder, ikke går op til køreprøve igen, før de har haft mulighed for at forbedre
deres færdigheder.


7. Der indføres en karensperiode på 6 måneder ved snyd i forbindelse med køreprøver. De aktuelle sanktionsmuligheder med at bortvise den pågældende elev fra stedet vurderes ikke at have en tilstrækkelig afskrækkende effekt.


8. Køreprøven skal fremadrettet kunne afvikles på enten dansk eller engelsk hos
Færdselsstyrelsens prøvesagkyndige. Dermed bortfalder den nuværende mulighed
for at bruge tolk. Der vil dog være særlige foranstaltninger i forhold til at aflægge
prøve på tysk i det dansk-tyske grænseområde, samt på færøsk og grønlandsk. Tiltaget skal hindre muligheden for at snyde i forbindelse med prøver på sprog, som
den prøvesagkyndige ikke behersker.


9. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra branchen og relevante
myndigheder som skal se på mulige modeller for etablering af et branchetilsyn.
Moderniseret og grøn køreuddannelse


10. Køreuddannelsen moderniseres. Reglerne afbureaukratiseres, der indføres modulopbygning, øget mulighed for brug af digitale læringsværktøjer og øget fleksibilitet for
den enkelte elev. Det nye regelgrundlag offentliggøres medio 2025.


11. Forsøgsordningen med kørekort til 17-årige forlænges. Kravene til personer, derfungerer som ledsagere, lempes, og sanktionsniveauet skærpes, hvis ledsagerkravet
og færdselslovens regler ikke iagttages. Dette forudsætter en ændring af færdselsloven.


12. Der indføres fra 1. juli 2024 en forsøgsordning, der skal gøre det muligt at gennemføre en del af køreundervisningen samt aflægge køreprøve i en bil med automatgear, uden at kørekortet påføres kode 78, der begrænser førerretten til kun at
gælde køretøjer med automatgear.


København, den 19. december 2023
_____________________
Transportministeren